Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Przedszkole Publiczne nr 33
Strona głowna  /  Aktualności  /  Ważne informacje - organizacja pracy placówki
Ważne informacje - organizacja pracy placówki
data dodania: 2020-08-27 20:12:37

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 33 W SZCZECINIE

W WARUNKACH PANDEMII

od 1 września 2020

 

Sprawy organizacyjne

 

 1. Od 1 września 2020r. do czasu zaostrzenia sytuacji pandemicznej przedszkole będzie gotowe na przyjęcie wszystkich zapisanych dzieci.

 2. W placówce bezwzględnie stosuje się ogólne wytyczne GIS, MZ i MEN, zachowując wzmożony reżim sanitarny i przestrzegając aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, jednak nie gwarantuje to 100% bezpieczeństwa i ochrony przed zakażeniem koronawirusem.

 3. Apelujemy do rodziców, którzy są w stanie zapewnić dziecku dalszą opiekę poza przedszkolem o skorzystanie z tej możliwości, a jeśli to nierealne, o dostosowanie pobytu dziecka w przedszkolu do czasu pracy grupy, do której jest zapisane, co pozwoli na uniknięcie mieszania się dzieci w godzinach rannych i popołudniowych.

 4. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie pandemii są zobowiązani do zapoznania się z wprowadzonym na ten czas regulaminem, do pisemnego wyrażenia zgody na wszystkie zawarte tam uregulowania, w formie oświadczenia, które składają rano, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

 5. Regulamin oraz druk ww. oświadczenia znajduje się na stronie internetowej przedszkola. Zastrzegamy sobie prawo do uzupełniania i modyfikacji niniejszych procedur w miarę weryfikacji bieżącej sytuacji.

 6. W celu utrzymania szybkiej i skutecznej komunikacji wszyscy rodzice w ciągu trzech pierwszych dni, uaktualniają swoje telefoniczne numery kontaktowe oraz pozostają „pod telefonem” w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. Podają też numery innych osób zadeklarowanych do szybkiego odbioru dziecka w razie potrzeby.

 7. Wychowawcy grup ustalają z rodzicami sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej lub internetowej.

 8. Ogranicza się wstęp do przedszkola rodziców i innych osób do sytuacji, w których niezbędny jest kontakt osobisty. Należy wówczas telefonicznie uzgodnić czas wejścia, poddać się procedurze określonej przez dyrektora i ograniczyć czas pobytu na terenie placówki do minimum. Preferowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

 9. Każdorazowa nieobecność dziecka w przedszkolu musi być przez rodzica obowiązkowo zgłoszona z podaniem jej przyczyny.

 10. W przypadku zaostrzenia się sytuacji epidemiologicznej w naszym mieście, w placówce zostaną wprowadzone kolejne warianty obostrzeń zgodne z zaleceniami GIS.

 

Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola

 

 1. Do przedszkola są przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe, bez temperatury i objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. Rodzice są zobowiązani do natychmiastowego poinformowania dyrektora przedszkola, jeżeli taka sytuacja wystąpi, co skutkuje zakazem przyprowadzania dziecka do placówki.

 2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola wyłącznie przez osoby zdrowe, wg zasady: jedno dziecko – jeden opiekun.

 3. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola w różnym czasie, w godzinach od 6.00 do 8.30. Potem placówka jest zamykana. W razie kumulacji osób, czekamy zachowując przepisowe odległości.

 4. Dzieci starsze, samodzielnie wykonujące czynności samoobsługowe, wchodzą do szatni właściwej samodzielnie i tam pod nadzorem pracowników przebierają się i udają do swoich grup, a rodzice zatrzymują się w holu i rejestrują obecność dziecka za pomocą elektronicznego czytnika. Analogicznie podczas odbioru dziecka.

 5. Breloki zbliżeniowe do rejestracji obecności dzieci w przedszkolu dla nowych rodziców będą wydawane w pierwszym dniu pobytu.

 6. Rodzice dzieci młodszych wchodzą do szatni właściwej, pomagają się dziecku przebrać i bez zbędnej zwłoki zaprowadzają do sal na parterze, zachowując społeczny dystans.

 7. Dzieci są odbierane z przedszkola w godzinach od 15.00 do 17.00. W razie kumulacji osób, czekamy zachowując przepisowe odległości. Pamiętamy o rejestracji czasu wyjścia dziecka z przedszkola.

 8. Przy wejściu do przedszkola umieszczony jest pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk.

 9. Rodzice wchodzą do przedszkola pojedynczo, przed wejściem do szatni dezynfekują ręce lub zakładają rękawiczki, zachowują 1,5 m dystans w stosunku do innych osób, mają osłonięte usta i nos, korzystają wyłącznie z przestrzeni wspólnej placówki i jak najszybciej ją opuszczają.

 10. Dziecko natychmiast po wejściu do sali myje rączki.

 

Organizacja opieki w przedszkolu

 

 1. Każda grupa jest umieszczona w wyznaczonej sali, w miarę możliwości z tymi samymi opiekunami.

 2. Do minimum ogranicza się kontakty dzieci z danej grupy z dziećmi z innych grup.

 3. Wprowadza się harmonogram wyjść i powrotów dzieci z ogrodu przedszkolnego tak, aby zniwelować tłok w szatni (grupy wychodzą i wracają co 15 minut).

 4. Ogród podzielony zostaje na 5 stref, z których w jednym czasie korzystają wszystkie grupy, tak aby ograniczyć kontakty dzieci z poszczególnych grup, a także maksymalnie wydłużyć czas pobytu na powietrzu.

 5. Nie organizuje się wyjść poza teren przedszkola.

 6. W przedszkolu nie odbywają się żadne uroczystości, przedstawienia, spotkania międzyoddziałowe lub z udziałem osób z zewnątrz.

 7. Nie organizuje się dodatkowych zajęć międzyoddziałowych.

 8. W miarę możliwości ogranicza się zabawy wymagające bliskiego kontaktu.

 9. Zabawy i zajęcia ruchowe odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu, bez przebierania w stroje gimnastyczne.

 10. Kotwica Do przedszkola dzieci przynoszą tylko rzeczy niezbędne, nie obchodzimy urodzin z poczęstunkiem, nie wynosimy rysunków, innych prac dzieci itp.

 

Przestrzeganie standardów higienicznych

 

 1. Prace porządkowe i dezynfekcję prowadzi się na bieżąco, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sanitariatów, szatni, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

 2. Do czyszczenia powierzchni i sprzętów wykorzystuje się płyny dezynfekujące.

 3. Prowadzi się regularną dezynfekcję toalet.

 4. Rezygnuje się z mycia zębów przez dzieci w przedszkolu.

 5. Organizacja wypoczynku w grupie najmłodszej przebiega z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności (częstsza dezynfekcja leżaków i zmiana pościeli, w miarę możliwości zwiększenie odległości między leżakami, regularne wietrzenie).

 6. Z sal zabaw usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.

 7. Utrzymuje się całkowity zakaz przynoszenia i wynoszenia z przedszkola własnych zabawek i innych przedmiotów.

 8. Urządzenia rekreacyjne są regularnie poddawane myciu lub dezynfekcji lub wyłączone z użytku poprzez oznaczenie taśmą. Wyłącza się z użycia piaskownicę

 9. W przedszkolu codziennie w czasie dostosowanym do kubatury każdego z pomieszczeń, pracuje oczyszczacz powietrza w celu usuwania zanieczyszczeń i alergenów oraz bakterii i wirusów. Okresowo przeprowadza się ozonowanie powietrza w salach i pomieszczeniach za pomocą generatora ozonu.

 10. Wspólny dla wszystkich grup sprzęt sportowy dezynfekuje się po użyciu w danej grupie i odkłada do kącika sportowego.

 11. Przestrzega się obowiązku mycia rąk natychmiast po wejściu do przedszkola, przed i po każdym posiłku, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z placu zabaw i w innych sytuacjach tego wymagających.

 12. Pomieszczenia są wietrzone przed przyjściem dzieci oraz w miarę możliwości wielokrotnie w ciągu dnia, co najmniej raz na godzinę.

 13. W łazienkach umieszczone są plakaty z instrukcją prawidłowego mycia rąk, kładzie się nacisk na uczenie dzieci zasad higieny.

 14. Rodzice są odpowiedzialni za wdrożenie dzieci do stosowania podstawowych zasad higieny, takich jak: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, niepodawanie ręki na powitanie oraz odpowiedniego zachowania w przestrzeni społecznej chroniącego przed zakażeniem.

 15. Zwiększamy częstotliwość prania i dezynfekcji odzieży, obuwia, plecaków lub worków na ubrania zmienne dzieci.

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka

 

 1. W przedszkolu monitoruje się stan zdrowia dzieci, w razie potrzeby dokonuje się pomiaru temperatury. Termometry bezdotykowe są dezynfekowane po użyciu w danej grupie, termometry dotykowe po każdym użyciu.

 2. Jeżeli wynik pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub więcej, a termometrem dotykowym 37,2 – 37,9°C, należy powiadomić rodziców w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z przedszkola i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.

 3. Jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie wykazywać objawy wskazujące na infekcję górnych dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zostanie odizolowane od innych osób i rodzic musi je niezwłocznie odebrać z przedszkola, najpóźniej w ciągu 1 godziny. Następnego dnia dziecko można przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że jest zdrowe.

OŚWIADCZENIE JEST DO POBRANIA :

 

https://drive.google.com/file/d/1fjkntTI7ifq3Iq2ModNLNOwFDQsHor5n/view?usp=sharingKomentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3