Aktualności

 

Witamy w dziale aktualności naszego Przedszkola

 

 

Dzień Babci i Dziadka

Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków na uroczystość

z okazji ich święta:  

Grupa I "Biedronki" - 19.01.2023 r. (czwartek), godz. 15.00 

Grupa II "Żabki" - 20.01.2023 r. (piątek), godz. 15.00 

Grupa III "Pszczółki" - 18.01.2023 r. (środa), godz. 15.00 

Grupa IV "Mrówki" - 17.01.2023 r. (wtorek), godz. 15.00 

Grupa V "Motyle" - 13.01.2023 r. (piątek), godz. 15.00

Dzieci wraz z Ciociami 

Podziękowanie za udział w akcji #SzkołaDoHymnu 2022

Włączając się w zainicjowaną przez Ministerstwo Edukacji i nauki akcję "Szkoła do hymnu" nasze przedszkole uczciło kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tegorocznej edycji wzięło udział blisko 20,5 tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z kraju oraz prawie 360 placówek polonijnych z całego świata. W podziękowaniu otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom: 

Szkoła do hymnu 2022

Jak co roku nasze przedszkole uczciło kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 10 listopada 2022 roku, o godz. 11.11 społeczność przedszkolna wspólnie zaśpiewała "Mazurka Dąbrowskiego". 

#szkoladohymnu 

 

Zebranie organizacyjne

Szanowni Rodzice!

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców

na zebrania organizacyjne, które odbędą się: 

 

Grupa I "Biedronki" - 06.09.2022 r. (wtorek), godz. 16.00

 

Grupa II "Żabki" - 06.09.2022 r. (wtorek), godz. 16.00Grupa III "Pszczółki" - 06.09.2022 r. (wtorek), godz. 16.00

 

Grupa IV "Mrówki" - 07.09.2022 r. (środa), godz. 16.00

 

Grupa V "Motyle" - 07.09.2022 r. (środa), godz. 16.00

 

 

Uwaga !!!

Ze względów organizacyjnych, przedszkole nie zapewnia opieki na czas zebrań.

Prosimy o zapewnienie dzieciom opieki.

Serdecznie dziękujemy za zrozumienie i współpracę :)

Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców po przyjęciu

Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – po przyjęciu

 

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 33 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Ściegiennego 65, 70-352 Szczecin, e-mail: pp33@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 43 42 420.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować  e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz., 996) w szczególności takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów  na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP;
 2. art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów/wychowanków, pracowników i mienia placówki;
 3. Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP;
 4. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych.
  1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i pracowników, a także ochrony mienia placówki oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej w przedszkolu.
  2. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  3. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczało do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu,  a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.
  4. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  5. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  7. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania dziecka do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem dziecka. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem dziecka.

 

 

 

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 48/22
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 stycznia 2022 r.


w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów klas VII dwujęzycznych i zorganizowanych w ramach eksperymentu pedagogicznego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz.1834) oraz art. 45 ust. 1 i 6, art. 139 ust. 1, art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządzam co następuje:

§ 1. Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do oddziału klasy VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 37 im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 56 im. kpt.ż.w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie oraz terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziału klasy VII Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinie zorganizowanej w ramach eksperymentu pedagogicznego - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


wz. Prezydenta Miasta Zastępca Prezydenta Miasta
 Krzysztof Soska

 

Załączniki: 

http://bip.um.szczecin.pl/files/49B74AEB849F4DD9BCA61780DAAED859/Zarz%C4%85dzenie%2048.pdf

  

Uwaga! 
 
Od dnia 1 marca 2022r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych w Szczecinie na rok szkolny 2022/ 2023.
Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie
 
Dokładnie wypełnione i podpisane przez oboje rodziców wnioski wraz z załącznikami składamy do dnia 18 marca 2022r. w wybranych placówkach. 
 
Zapraszamy! 
 
Informator dla rodziców: 
Zajęcia zawieszone

W grupach: "Mrówki" i "Biedronki"

od poniedziałku (24.01.2021 r.) do poniedziałku (31.01.2022 r.)

decyzją sanepidu zajęcia są zawieszone.

Zajęcia są prowadzone zdalnie przez nauczycielki grup ustaloną formą kontaktu z rodzicami. 

Zabawy z językiem angielskim zamieszczone są na podstronie: Język Angielski.