Przedszkole Publiczne nr 33

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

ponad 2 lat temu

ZARZĄDZENIE NR 48/22
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 stycznia 2022 r.


w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów klas VII dwujęzycznych i zorganizowanych w ramach eksperymentu pedagogicznego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz.1834) oraz art. 45 ust. 1 i 6, art. 139 ust. 1, art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządzam co następuje:

§ 1. Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do oddziału klasy VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 37 im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 56 im. kpt.ż.w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie oraz terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziału klasy VII Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinie zorganizowanej w ramach eksperymentu pedagogicznego - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


wz. Prezydenta Miasta Zastępca Prezydenta Miasta
 Krzysztof Soska

 

Załączniki: 

http://bip.um.szczecin.pl/files/49B74AEB849F4DD9BCA61780DAAED859/Zarz%C4%85dzenie%2048.pdf

 



 

Uwaga! 
 
Od dnia 1 marca 2022r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych w Szczecinie na rok szkolny 2022/ 2023.
Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie
https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/
 
Dokładnie wypełnione i podpisane przez oboje rodziców wnioski wraz z załącznikami składamy do dnia 18 marca 2022r. w wybranych placówkach. 
 
Zapraszamy! 
 
Informator dla rodziców: 
https://images.dlaprzedszkoli.eu/pp33koniczynka/informator-dla-rodzicow-2022.pdf