Koncepcja pracy PP33

 

KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 33 W SZCZECINIE

W LATACH 2019 – 2024

 

KONCEPCJA „PEDAGOGIKI MIEJSCA”

 

„Pedagogika miejsca” to nowatorska perspektywa teoretyczna, ale też praktyka edukacyjna, którą w Polsce opisała prof. Maria Mendel.

Koncepcja ta opisuje relacje „Człowiek – przestrzeń / miejsce”, mające duże znaczenie dla procesu uczenia się  i rozwoju.

Uczenie i rozwój zawsze dokonuje się w określonym miejscu.

Uczymy się w różnych miejscach lub poprzez zmianę miejsca.

Miejsce stymulujące i wspierające rozwój to oczywiście nie tylko fizyczne otoczenie, ale także szereg doświadczeń indywidualnych i społecznych.

W tym kontekście Przedszkole rozumiem jako cząstkę lokalnej, bliskiej sobie społeczności mającej wpływ na kształtowanie się tożsamości i biografii dziecka.

 

„Pedagogika miejsca” funkcjonuje między:

 • człowiekiem a światem
 • naturalną tendencją izolacji a postulowaną otwartością miejsca
 • potrzebami bezpieczeństwa a pragnieniem wolności.

Rolą przedszkola jest zatem stopniowe poszerzanie „Miejsca”, przechodzenie od tożsamości i miejsca w skali mikro do skali makro, od najbliższego otoczenia do świata, czego ostatecznym rezultatem będzie ukształtowanie otwartej postawy wobec bliższego i dalszego otoczenia.

 

W Koncepcji uwzględniamy także kształtowanie zdefiniowanych  przez Parlament Europejski kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, jako połączenie wiedzy, umiejętności i odpowiednich do sytuacji postaw, na których opiera się obecnie obowiązująca podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

 1. porozumiewanie się w języku ojczystym,
 2. porozumiewanie się w językach obcych,
 3. kompetencje matematyczne i naukowo- techniczne,
 4. kompetencje informatyczne,
 5. umiejętność uczenia się,
 6. kompetencje społeczne i obywatelskie,
 7. inicjatywność i przedsiębiorczość,
 8. świadomość i ekspresja kulturalna.

 

„Tysiącmilowa podróż zaczyna się  od pierwszego kroku”

                                                                                                 Konfucjusz

 

Proces ten rozpoczyna się już w przedszkolu i trwa przez całe życie człowieka, bo taki jest wymóg współczesności i potrzeba przystosowywania się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości, dlatego pragniemy, aby ten początek był dla dzieci jak najlepszy.

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

„Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek.

Nie dopiero będzie, ale już jest. (…)

Lata dziecięce – to życie rzeczywiste,

nie zapowiedź życia.”

                                                 Janusz Korczak

 

„Przedszkole Koniczynka” jest ważnym  Miejscem wspólnym jako:

 • cząstka lokalnej, bliskiej sobie społeczności mającej znaczący wpływ na uczenie się i rozwój dziecka
 • środowisko, w którym kształtuje się tożsamość i biografia dziecka
 • przestrzeń fizyczna i społeczna, w której dziecko zdobywa doświadczenia indywidualne i wspólne.

 

WIZJA WYCHOWANKA

Wychowanek Przedszkola „Koniczynka”:

 • jest świadomy swojej tożsamości i biografii
 • ma poczucie własnej wartości
 • jest aktywny, odważny, twórczy
 • reaguje na potrzeby innych
 • posiada zdolność podejmowania wyzwań
 • wytrwale pokonuje trudności
 • dostrzega związek między człowiekiem i światem
 • odnajduje równowagę między potrzebami bezpieczeństwa a pragnieniem wolności
 • staje się otwarty na świat.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

                    „Rozpocznij tam gdzie jesteś,

                                                                                              wykorzystaj to co masz,

zrób to co możesz”

                                                                                                                    Artur Ashe

 

Przedszkole Publiczne nr 33 w Szczecinie „Koniczynka”

w perspektywie pedagogiki miejsca ma być Miejscem Wspólnym, w którym

 • wszyscy czujemy się dobrze
 • chętnie podejmujemy różnorodną aktywność
 • budujemy relacje, komunikację i porozumienie
 • wychodzimy do coraz szerszego otoczenia.

 

 

CELE STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO WIZJI I MISJI

 

OBSZAR PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO- OPIEKUŃCZEJ

 

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami.

Nauczyciele pomagają im je rozwinąć.”

              Janusz Korczak

 

„Kształtowanie tożsamości dzieci w toku bogacenia ich doświadczeń indywidualnych i społecznych”

 • dbałość o poczucie bezpieczeństwa
 • budowanie świadomości własnej osoby, poczucia odrębności wiedzy o swojej niepowtarzalności i indywidualnych cechach dzieci
 • kształcenie poczucia własnej wartości i samoakceptacji
 • uczenie dostrzegania potrzeb innych i reagowania na nie
 • umiejętne motywowanie do samodzielnego myślenia i działania
 • budowanie otwartości na świat w toku stopniowego wprowadzania w coraz szersze środowisko ( rodzina » przedszkole » najbliższe otoczenie » miasto » region » kraj » świat)
 • kształtowanie przynależności kulturowej i historycznej poprzez budzenie uczuć przywiązania i dumy z przynależności do społeczności lokalnej oraz patriotyzmu
 • przygotowywanie  do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

OBSZAR WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI

 

„Najlepsi nauczyciele to tacy,

 którzy powiedzą Ci gdzie patrzeć,

 ale nie powiedzą Ci, co widzieć”

Janusz Korczak

 

Wspieranie nauczycieli w procesie tworzenia „miejsca” sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dzieci”

 • doskonalenie umiejętności budowania dobrych relacji między wszystkimi podmiotami przedszkola na bazie wzajemnego szacunku i efektywnego współdziałania
 • wspieranie nauczycieli w poznawaniu i wykorzystywaniu zasobów środowiska na rzecz edukacji dzieci
 • podnoszenie umiejętności nauczycieli w zakresie wczesnego rozpoznawania problemów rozwojowych dzieci i reagowania na nie
 • poszukiwanie skutecznych i atrakcyjnych sposobów wspierania indywidualnego rozwoju dzieci, ich uzdolnień i zaciekawień
 • pozyskiwanie umiejętności odnajdywania równowagi między porozumieniem bez przemocy a motywowaniem dzieci do myślenia i działania.

 

 

OBSZAR WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

 

  „Dziecku potrzebny ruch, powietrze, światło – zgoda, ale i coś jeszcze.

Spojrzenie w przestrzeń, poczucie wolności, otwarte okno”

Janusz Korczak

 

„Budowanie relacji ze środowiskiem lokalnym mających znaczenie dla procesów uczenia się i rozwoju oraz stopniowego otwierania się na świat”

 • tworzenie przestrzeni społecznej sprzyjającej rozwijaniu różnorodnej aktywności, umożliwiającej dynamiczny, wszechstronny rozwój dzieci
 • integracja działań domu rodzinnego i przedszkola na rzecz rozwijania tożsamości dziecka
 • bogacenie wiedzy, doświadczeń i orientacji w świecie poprzez  poszerzanie kontaktu ze środowiskiem  (wycieczki i spacery po bliższej i dalszej okolicy, poznawanie instytucji, zabytków,  ciekawych miejsc, przyrody, osób znaczących,  miejsc pracy różnych ludzi itp.)
 • integracja z podmiotami otoczenia społecznego poprzez włączanie dzieci do działań na rzecz środowiska. 

 

 

OBSZAR TWORZENIA BAZY

 

                                    „Ważne jest nie jak obszernie, lecz jak miło mieszkasz”

                                  sentencja łacińska

 

„Modernizacja materialnej przestrzeni w celu jej dostosowania do wszechstronnych potrzeb społeczności przedszkola”

 • tworzenie warunków materialnych oraz przyjaznej przestrzeni  do zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa, samorealizacji i budowania wzajemnych relacji dzieci, rodziców i pracowników przedszkola
 • włączanie dzieci do organizowania miejsca swojej aktywności, zaznaczania terenu doświadczeń jako własnego
 • estetyczna organizacja przestrzeni podstawą do kształtowania wrażliwości na piękno i dbałości o otoczenie
 • remont i zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego jako atrakcyjnego, funkcjonalnego miejsca dla różnorodnej aktywności  i wypoczynku.                              

 

 

OBSZAR KIEROWANIA PRACĄ PRZEDSZKOLA

 

„Władza i wolność są nierozłączne,

bo w przeciwnym razie

 powstałby despotyzm albo anarchia”

Cyceron

 

„Tworzenie otwartej, przyjaznej przestrzeni sprzyjającej rozwojowi wszystkich podmiotów przedszkola”

 • budowanie przyjaznego klimatu – wspólnego miejsca dzieci, rodziców, pracowników i partnerów przedszkola
 • dbałość o dobrą komunikację i porozumienie wszystkich podmiotów przedszkola w oparciu o akceptację i szacunek wobec indywidualności i wrażliwości każdego z nich
 • tworzenie warunków i wspieranie rozwoju wszystkich pracowników przedszkola
 • wspieranie poznawania i korzystania przez pracowników z zasobów środowiska.          

 

TEMATYKA PRZEWODNIA

NA POSZCZEGÓLNE LATA PRACY

 

„Dziecko Odkrywa Świat Sztuki”

2019/ 2024

 

2019/ 2020   „Doświadczamy Świata Muzyki”

2020/ 2021   „Rozglądamy się w Świecie Malarstwa”

2021/ 2022   „Podziwiamy Świat Tańca”

2022/ 2023   „Zwiedzamy Świat Architektury”

2023/ 2024   „Poznajemy Świat Literatury”